กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมงานโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ จังหวัดลพบุรี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เชิญกองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมงานโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับศาสนสถาน” ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยนางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายให้นายธนาภพ นิรัชพรสกุล รองผู้จัดการกองทุนฯ พร้อมทั้งพนักงานกองทุนฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัยและการชำระหนี้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ในการชำระหนี้ของกองทุนฯ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย สามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ และมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเพื่อรับของที่ระลึกอีกมากมายภายในงาน

อีกทั้งเข้าร่วมฟังเสวนาความรู้ด้านการประกันภัยในหัวข้อ “วิถีพุทธ วิถีประกันภัย คือวิถีแห่งความยั่งยืนของสังคมไทย” โดยมีพระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง จ.ลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำนักงาน คปภ. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ลพบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลพบุรี และผู้แทนจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้