วันนี้ (16 ส.ค. 66) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพใหม่ สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการบนเส้นทางที่ใช่ในยุคดิจิทัล How to การเป็นนักสร้างคอนเทนต์ (Content Creator) อย่างมืออาชีพ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ส่งเสริมทักษะองค์ความรู้ที่จำเป็นให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จึงได้กำหนดแผนการขับเคลื่อน Upskill/Reskill ให้กับคนพิการ เพื่อมุ่งเน้นให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ สามารถประกอบอาชีพได้จริง ด้วยการสร้างโอกาส สร้างอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ทางด้านทักษะการทำงานด้านดิจิทัล แต่ยังขาดเทคนิคในการสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ให้มีความน่าสนใจ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

 

จึงจัดการอบรมดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทักษะงานด้านบริการ สื่อออนไลน์ ตลอดจนเทคนิค และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถต่อยอดสู่อาชีพบริการด้านสื่อออนไลน์ได้โดยประชาสัมพันธ์ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 1) การบรรยาย ในหัวข้อ ทำความรู้จักอาชีพใหม่ (Content Creator), Content Inspiration ทำคอนเทนท์อย่างไรให้ตอบโจทย์และการโฆษณาผ่าน Social Media , การวิเคราะห์แบบเจาะลึก insight ทำ Content อย่างไรให้ปัง 2) การบรรยาย และทำกิจกรรมกลุ่ม ในหัวข้อ ศิลปะการสร้าง Storytelling แบบมืออาชีพ , เรียนแล้วลงมือ ทำ Content สร้างรายได้ 3) การอภิปราย ในหัวข้อ เปิดประสบการณ์การเป็น Content Creator สู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ ทั้งนี้ มีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอาชีพ เจ้าหน้าที่จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ล่ามภาษามือ วิทยากร และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 169 คน เข้าร่วมการอบรม