นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการ “Upcycling Plastic House 2022 เพื่อความยั่งยืนและเท่าเทียม” โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยผู้บริหารจากพีแอนด์จีประเทศไทย ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมงาน ณ โลตัส สาขาสุขาภิบาล 1 ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า โครงการ Upcycling Plastic House 2022 เพื่อความยั่งยืนและเท่าเทียม เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ พีแอนด์จีประเทศไทย ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เพื่อร่วมกันสร้างบ้านจากวัสดุรีไซเคิล โดยเก็บรวมรวมบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบและนำไปรีไซเคิล ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างเป็นบ้านพักอาศัยที่เหมาะกับคนพิการแบบ Universal Design นับเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติกใช้แล้วอย่างคุ้มค่า อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้สามารถพัฒนาการอยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชน ด้วยการสร้างอิฐจากผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่มีรายได้น้อย หรือกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งในต้นปีหน้า เราจะมีบ้านที่สร้างจากอิฐพลาสติกใช้แล้วให้กับผู้ด้อยโอกาส จะเป็นก้าวแรกในการสร้างความตระหนักว่า สิ่งที่ไม่ใช้แล้วสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นได้ เป็นการลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคม ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ที่ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ต่อชุมชนและสังคม อาทิ การทำเป็นศูนย์พักคอยสำหรับคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 และในปีนี้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ จะทำหน้าที่ดูแลและจัดหาผู้อยู่อาศัยให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้ ตนหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องให้กับการคัดแยกพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งการสร้างสรรค์วัสดุใหม่ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งจะได้ขยายผลไปสู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนช่วยกันเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วที่สะอาด อาทิ ถุงเติมและขวดเปล่าแชมพูและครีมนวดผม เป็นต้น เพื่อนำมาผลิตเป็นอิฐพลาสติก ประตูพลาสติก รวมทั้งวัสดุที่สามารถใช้ก่อสร้างบ้านได้ โดยนำมาบริจาคที่ตู้รับบริจาคที่โลตัสทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 ม.ค. 66 ซึ่งเราจะร่วมกันเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เพื่อให้คนที่ต้องการมีบ้าน และทำให้เห็นว่า คนไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วเราจะเดินหน้าไปด้วยกัน