ติดอาวุธ “ผู้นำ” ก้าวข้ามอุปสรรคทางธุรกิจ กับ หลักสูตร THE MASTER “นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก” รุ่นที่ 7  การเป็นผู้นำที่พาองค์กรก้าวไปถึงจุดหมาย ล้วนต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารคน ศาสตร์ของผู้นำนอกจากเก่งในการบริหารคนและปกครองใจคน...