NT จับมือ มช. เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายสื่อสารสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

วันนี้ (19 มิถุนายน 2566) พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาเครือข่ายสี่อสารโทรคมนาคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม งานทางวิชาการและการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับความการลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ นับเป็นการสานต่อความร่วมมือในการสนับสนุนด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเป็นโครงการที่ NT และ มช.ดำเนินการต่อเนื่องมานับตั้งแต่ปี 2558 เพื่อร่วมกันเดินหน้าพัฒนาระบบ รวมถึงขยายโครงข่ายสื่อสัญญาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานทั้งในด้านการศึกษา วิชาการ การวิจัยตลอดจนนวัตกรรมต่าง ๆ และสามารถต่อยอดไปสู่การสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนเพิ่มความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการสร้างรูปแบบการทำงานใหม่ เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ และพร้อมก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืน และก้าวสู่ความเป็นเลิศในอนาคต

ทั้งนี้ NT และ มช. ต่างให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพในองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงพร้อมเดินหน้านำองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร ตลอดจนทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย อาทิ ระบบประมวลผลความเร็วสูง ระบบการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ ระบบเครือข่ายไร้สาย 5G และระบบโครงข่ายสื่อสารภายในมาร่วมผลักดันให้เกิดนวัตกรรม ตลอดจนงานวิจัย เพื่อส่งต่อคุณประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน และส่งผลให้เกิดความสำเร็จต่อภาพรวมในระยะยาว