บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2566 รับตราสัญลักษณ์สีฟ้า ศูนย์ราชการสะดวกระดับพื้นฐาน “ให้บริการสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” โดย ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ   ในฐานะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เข้ารับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2566 จาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ฯ โดยมี พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร NT เข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2566  เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก  ในปีนี้ ศูนย์บริการ NT ที่ได้ตรารับรองมาตรฐาน “ศูนย์ราชการสะดวก” ระดับฟ้า (ระดับพื้นฐาน) “ให้บริการสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” จำนวนทั้งสิ้น 6 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการ NT คลองเตย, ศูนย์บริการ NT ชิดลม (ใหม่),  ศูนย์บริการ NT ลำพูน 1, ศูนย์บริการ NT ลำปาง 1, ศูนย์บริการ NT พะเยา, ศูนย์บริการ NT เถิน (ใหม่)     ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT กล่าวว่า NT ได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี 2566 ในระดับพื้นฐาน ถือเป็นความภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่งของ NT ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการพิจารณาจากเกณฑ์ทั้งด้านกายภาพ ด้านคุณภาพ และการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อกับบริษัท NT ตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ตั้งของสำนักงานได้คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง สถานที่มีความพร้อมในการต้อนรับ รับรองผู้มาติดต่อ และการจัดลำดับคิวในการให้บริการ NT พร้อมบูรณาการให้บริการด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และความสามัคคีขององค์กรในการที่จะพัฒนาและรักษาคุณภาพการให้บริการประชาชนไปสู่เป้าหมายตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก และที่สำคัญตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจะเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่า ประชาชนจะได้รับการให้บริการที่มีมาตรฐานด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย