พก. รับมอบสิ่งของจากคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส. SML รุ่น 2 เพื่อใช้ในภารกิจส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 66 ณ ห้องประชุมห้อง 60 ปี ชั้น 3 และบริเวณด้านหน้าอาคารกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส. SML รุ่น 2 นำโดย คุณศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ ประธานนักศึกษา พร้อมด้วยคณะนักศึกษา ในพิธีส่งมอบสิ่งของให้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประกอบด้วย อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวต่างๆ และเครื่องอุปโภคที่จำเป็นสำหรับคนพิการ อาทิ รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ที่นอนลม เป็นต้น เพื่อใช้ในภารกิจส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคุณดาริกา ปุณณกันต์ คณะผู้บริหารหลักสูตร สวปอ.มส.SML รุ่น 2 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมในพิธีรับมอบ

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า พม.โดย พก. มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และได้รับการคุ้มครอง รวมถึงสร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค ตลอดจนขจัดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พร้อมสร้างความตระหนักรู้และสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการให้แก่สังคมในวงกว้าง โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคม โดยครั้งนี้เป็นความร่วมมือ จากคณะนักศึกษาหลักสูตร SML รุ่นที่ 2 ที่ร่วมสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นสำหรับคนพิการ ได้แก่ รถเข็นสำหรับคนพิการ ที่นอนลม ไม้เท้า ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการที่ประสบภาวะยากลำบากสามารถใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

คุณศิริภัสสร เปิดเผยว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำสิ่งของมาร่วมสนับสนุนให้กับทาง กระทรวง พม. โดย พก. ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับคนพิการหรือของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปมอบให้คนพิการและครอบครัวคนพิการ เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อีกทั้งเป็นตัวอย่างให้สังคมได้ตระหนักถึงการแบ่งปัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ ถือเป็นการมอบส่งมอบความสุขให้แก่คนพิการอีกทางหนึ่งด้วย

ด้านนายภาณุมาศ กล่าวถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมเพื่อคนพิการ ว่าเป็นนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือ ทำกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ โดยยึดหลัก Empathy คือ การเข้าอกเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ที่จะนำสู่นโยบายการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการร่วมกับ พก. อย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี และทำให้การดำเนินนโยบายสำเร็จอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยคำนึงถึงคนพิการต้องเข้าถึงสิทธิและสวสัดิการต่างๆ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป