พม. จับมือ โค้ดดิ้ง อารีน่า หนุน Platform สร้างอาชีพโปรแกรมเมอร์ให้กลุ่มเปราะบาง

วันนี้ (30 พ.ค. 66) เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการ Coding Arena กับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กับ บริษัท โค้ดดิ้ง อารีน่า จํากัด โดยมีนายอนุกูล ปีดแล้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และนายโอฬาร วีระนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โค้ดดิ้ง อารีน่า จำกัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการ Coding Arena กับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. กับ บริษัทโค้ดดิ้ง อารีน่า จำกัด เพื่อนำ Platform มาใช้ในการสร้างความรู้ด้านการเขียนและพัฒนาเกม (Coding and Programming) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของกระทรวง พม. ให้ได้เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะสู่การพัฒนาต่อยอดการสร้างเกมใหม่ๆ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพการเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคต ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้าร่วมในการนำ Platform มาสร้างความรู้ด้านการเขียนและพัฒนาเกม (Coding and Programming) เพื่อใช้ในการพัฒนาอาชีพ พร้อมทั้งร่วมวางแผน สนับสนุน และประสานงานระหว่างหน่วยงานของกระทรวง พม. ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า บันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของกระทรวง พม. ได้มีโอกาสในการเข้าถึง Platform ในการส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ต่างๆ ที่สามารถสร้างอาชีพในอนาคตได้ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน เพื่อมุ่งสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ทุกคนมีโอกาสสำหรับการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน มีความมั่นคงในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานความเป็นพลเมืองและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม