MEA ร่วมกับ กทม. และ AIS ส่งมอบอุปกรณ์อินเตอร์เนตไร้สาย (Wi-Fi) ให้แก่โรงเรียนบ้านบางกะปิ จากการระดมทุนในกิจกรรม BETTER BANGKOK RUN 2023 : วิ่งเพื่อกรุงเทพที่ดีกว่า

วันนี้ (31 พฤษาคม 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และนายวทัญญู เสวิกุล หัวหน้าแผนกงานขายลูกค้าองค์กร ด้านการเงินและหน่วยงานราชการ AIS ร่วมส่งมอบอุปกรณ์อินเตอร์เนตไร้สาย (Wi-Fi) ให้แก่โรงเรียนบ้านบางกะปิ จากการระดมทุนในกิจกรรม BETTER BANGKOK RUN 2023 : วิ่งเพื่อกรุงเทพที่ดีกว่า ซึ่งรายได้จากค่าสมัครทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย ได้นำไปจัดซื้อ และติดตั้งอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนในเครือกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศไทย ได้มีโอกาสที่เปิดกว้างขึ้นในการได้รับความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่ง โดยมี นายนิทัศน์ รักไทย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบางกะปิ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ MEA ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองมหานคร โดยได้จัดกิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า สร้างความปลอดภัย และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในโรงเรียนบ้านบางกะปิ อาทิ ตรวจสอบระบบสายดินตู้ทำน้ำดื่ม ตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้า และตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ที่ชำรุด พร้อมดูแลระบบไฟฟ้าอีก 334 โรงเรียน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า พร้อมใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับความห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยความร่วมมือครั้งนี้ MEA ร่วมกับ AIS และกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม BETTER BANGKOK RUN 2023 : วิ่งเพื่อกรุงเทพที่ดีกว่า ได้ระดมทุนจัดหาอุปกรณ์อินเตอร์เนตไร้สาย (Wi-Fi) ให้โรงเรียนในเครือกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีโรงเรียนบ้านบางกะปิ เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย และหวังอย่างยิ่งในการจุดประกาย ความร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเมืองหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

#MEACSR #โรงเรียนบ้านบางกะปิ
#BETTERBANGKOKRUN2023 #BBR2023 #วิ่งเพื่อกรุงเทพที่ดีกว่า
#AIS #กรุงเทพมหานคร
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #MOI #SDGsforAlL #SEPtoSDGs #SDGs #BCGtoSEDZ #ChangeforGood #๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร