NT ขยายพื้นที่โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ต่อเนื่อง
สนับสนุนชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จ.หนองบัวลำภู ใช้ไอทีต่อยอดผลิตภัณฑ์

NT มุ่งพัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เปิดชุมชนใหม่ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จ.หนองบัวลำภู เสริมความรู้การใช้เทคโนโลยีพัฒนาพื้นที่

นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จ.หนองบัวลำภู ได้แก่ นางปาลิดา คำพิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร นายวิจิตร อินทสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอศรีบุญเรือง และ นายอนุชา กองตระกูลดี โทรคมนาคมจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นางอภิรดี อาษาพันธ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้ประกอบการวิสาหกิจ ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อน การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี ณ หอประชุม โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู

นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวถึง ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ในครั้งนี้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนและชุมชน ให้สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างการ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่ชุมชน และเป็นโอกาสดีที่ NT เข้ามาสนับสนุนเพราะจะช่วยให้เยาวชนสามารถ นำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและการ ท่องเที่ยวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนของตนเอง ตรงกับเป้าหมาย การพัฒนาจังหวัด (Vision) “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”

สำหรับจังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มียุทธศาสตร์ เป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมลุ่มน้ำโขง” บนเส้นทางโรแมนติกรูท (Romantic Routh) และนาคี รูท  (Nakhee Routh) ที่เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จังหวัดหนองบัวลำภู มีจุดแข็งที่มีภูมิประเทศสวยงาม แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและโดดเด่นทั้งเชิงธรรมชาติ และวัฒนธรรม อาทิ สุสานหอย 150 ล้านปี อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพาน ที่ถูกจัดเป็นแหล่งศึกษาโบราณคดีที่มี ความงดงามทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดผ่านภาพสลักและภาพเขียนสีบนผนัง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ จากแบรนด์ชุมชน “เทวาผ้าไทย” ของหมู่บ้านนาคำไฮ  ต.นาคำไฮ  อ.เมืองหนองบัวลำภู โดดเด่นโดยการนำผ้าทอมือ ไปหมักน้ำซาวข้าวผัวหลง ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองของหนองบัวลำภูที่ทำให้ผ้าฝ้ายนุ่มลื่นมันวาวและ สามารถดูดพิษออกจากผ้าทอทำให้ผู้สวมใส่ไม่ระคายเคือง เป็นต้น

นางอภิรดี อาษาพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  NT ให้ความสำคัญกับการนำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) ไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยขีดความสามารถหลัก ของ NT  โดยโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จ.หนองบัวลำภู มีการ ร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย/พัฒนาการอำเภอศรีบุญเรือง/ NT) ผู้ประกอบการรายย่อย  สถาบันการศึกษา (โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  จ.หนองบัวลำภู) และภาคสังคม ประชาชนเพื่อให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจพัฒนา เยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชนให้สามารถ รวมกลุ่มร่วมพัฒนาศักยภาพชองชุมชน รวมถึงการนำไปใช้ในการพัฒนาชีวิต ของคนในชุมชนด้วยการเผยแพร่ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือซื้อขายสินค้าและบริการแห่งใหม่

โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เป็นหนึ่งในCSR ที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2566 มีชุมชนภายใต้โครงการฯ แล้ว 79 ชุมชนทั่วประเทศ สำหรับปี 2566 ตั้งเป้าที่จะขยายชุมชนใหม่ไปทั่วทุกภูมิภาคอีก 5 ชุมชน โดยชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จ.หนองบัวลำภู เป็นชุมชนลำดับที่ 80  โดย NT สนับสนุนจัดให้มี ระบบงานเพื่อให้ชุมชนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน รวมถึงการให้อบรมความรู้ทักษะด้าน ไอทีและการรู้เท่าทันในยุคดิจิทัลให้กับเยาวชนและผู้ประกอบการ ซึ่งคัดเลือกเยาวชนในชุมชนจากโรงเรียน ศรีบุญเรืองวิทยาคาร  ตัวแทนจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จำนวน 45 คน ให้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายวิดีโอ การทำสื่อออนไลน์ เทคนิคการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย  เช่น Facebook YouTube TikTok เพื่อ ให้ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์ชุมชน พัฒนาระบบชื้อขายออนไลน์ TYC e-Commerce รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมแนะนำ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ได้แก่ ร้านเทวาผ้าไท วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าลาด กลุ่มจักสานบ้านดอนข่า ต.นาแพง วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชผักอินทรีย์เพื่อการค้าบ้านม่วงแก้ว และกลุ่มผลิตภัณฑ์แจ่วบองแซ่บบักคัก เป็นต้น