(16 สิงหาคม 2566) นายพรศักดิ์ อุดมทรัพยากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะทำงาน Change for Good ของ MEA เป็นประธานเปิดกิจกรรมงาน “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins: อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เพื่อแสดงเจตนารมณ์การขับเคลื่อนนโยบายทรัพยากรดิน เพื่อความปลอดภัยมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนของประชาชน และสร้างความตระหนักตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

โดยมีการจัดกิจกรรม ประกวดวาดภาพจากดิน กิจกรรมปลูกตันไม้ Do It by Yourself กิจกรรมดิน น้ำ อาหารและพลังงานทดแทน ซึ่งมีผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย และเด็กนักเรียนร่วมปลูกผักสวนครัวในแปลงเกษตรของโรงเรียน กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน การรดน้ำแปลงเกษตรด้วยพลังงานจากโซลาร์เซล ที่ MEA ดำเนินการติดตั้ง และกิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบน้ำบาดาลของโรงเรียน ดำเนินการโดย

MEA เขตบางบัวทองและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่ง MEA ให้ความสำคัญกับการยกระดับการปฏิบัติงานและปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรในสังกัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้น และมีคุณค่าต่อสังคม เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Design) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สืบสานปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย

#วันดินโลก
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #MOI
#SDGsforAlL #SEPtoSDGs #SDGs #BCGtoSEDZ #ChangeforGood #๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/100064790613818/posts/pfbid0LETURs4pWhMiHgmyajLvjZRYLEKS9RgpViYqFmS1F72LZvSmJx6jw9VQFKQFdjHcl/?mibextid=cr9u03

▶️ Twitter : https://x.com/mea_news/status/1691794672379965951?s=46&t=VeUCyTAgobOQJoUoF-W-rQ

▶️ Line OA : https://linevoom.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1169219012162027906