พม. ระดมทีม สานพลังหุ้นส่วนทางสังคมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเวทีสานพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจังหวัดพะเยา เพื่อทบทวนภาพรวมการขับเคลื่อนงานประเด็นเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีและครอบครัว กลุ่มเปราะบาง และการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุของเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการหุ้นส่วนการพัฒนาเพื่อสังคมสุขภาวะ โดยมีนายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย นางมุกดา อินต๊ะสาร ประธานคณะทำงานเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา พร้อมหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัด และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วม ณ เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

นายอนุกูล กล่าวว่า เวทีสานพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจังหวัดพะเยา เป็นหนึ่งในโครงการหุ้นส่วนการพัฒนาเพื่อสังคมสุขภาวะ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสวัสดิการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและบริบทเชิงพื้นที่ของ 5 จังหวัดนำร่องในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัดพะเยา อุบลราชธานี สมุทรสาคร ระยอง และสงขลา โดยบูรณาการประสานกลไกทั้งภายในและภายนอกกระทรวง พม. และความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงานและแก้ไขปัญหาสุขภาวะและเสริมสร้างระบบสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ และขยายผลไปในระดับประเทศ อีกทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (นปปส.) ในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ และให้เกิดรูปแบบหรือนวัตกรรมทางสังคมที่เหมาะสมตามความต้องการตามบริบทพื้นที่

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดเวทีครั้งนี้ มีการนำเสนอเกี่ยวกับโครงการหุ้นส่วนการพัฒนาเพื่อสังคมสุขภาวะ และการเสวนาแลกเปลี่ยนสถานการณ์คุณภาพชีวิตคนพะเยา ซึ่งทำให้ได้ผลลัพธ์ที่สำคัญ คือ การเห็นชอบให้ประเด็นด้านผู้สูงอายุเป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาเพื่อสังคมสุขภาวะของจังหวัดพะเยา และเห็นชอบองค์ประกอบของคณะทำงานของจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาควิชาการ สำหรับการดำเนินการในระยะถัดไป ทางคณะทำงานของจังหวัดพะเยาจะร่วมกันพัฒนาโครงการนวัตกรรมปฏิบัติการเชิงพัฒนาเพื่อสังคมสู่สุขภาวะระดับจังหวัด (โครงการย่อยระดับจังหวัด) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะทำงานส่วนกลาง ก่อนที่จะมีการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ต่อไป

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme