บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) นำโดย นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน จัดกิจกรรม “Maybank Global CR Day 2023” ภายใต้แนวคิด “ดีต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อสังคม ดีต่อใจ” สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG ของเมย์แบงก์ ที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นสร้างความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมในสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมในเครือเมย์แบงก์ทั่วโลกจัดขึ้นพร้อมกัน สำหรับเมย์แบงก์ ประเทศไทย ได้ร่วมกับ Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง ส่งมอบให้เด็กๆ ที่ขาดโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนได้ใช้เรียนรู้ ขีดเขียน วาดภาพ ลดการใช้กระดาษ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการนำกระดาษที่ใช้แล้วเพียงหน้าเดียวมาตกแต่งให้กลายเป็นสมุดทำมือกว่า 500 เล่ม ใช้กระดาษ 9,540 แผ่น สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  70 kgCO2e  กิจกรรมจัดขึ้น ณ เมย์แบงก์ สำนักงานใหญ่ ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์