MEA มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 65 ปี

วันนี้ (12 กันยายน 2566) นางนิภา ธรรมบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 65 ปี เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ให้สามารถเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ สังคม และการฝึกอาชีพ จนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตในสังคมได้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของ MEA ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่ม ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

#มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร