นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ดีเด่น มอบโล่เชิดชูเกียรติคลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น สาขาการศึกษา มอบบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 5 ราย มอบเงินสงเคราะห์ให้ครอบครัวเปราะบาง จำนวน 15 รายๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท อีกทั้งมอบทุนการศึกษาแก่เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 รายๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท

 

นายอนุกูล กล่าวว่า ตามที่นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบแนวทางการยกระดับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง ด้วยการให้บริการสวัสดิการสังคมและความช่วยเหลือต่างๆ อย่างครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ คุ้มครอง พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมตามภารกิจของกระทรวง พม. เพื่อให้สามารถตอบสนองความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสถานการณ์ โดยบูรณาการการขับเคลื่อนงานร่วมกับหน่วยงาน 20 กระทรวง และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้ง อพม. ในพื้นที่ อีกทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ส่งผลให้เป็นศูนย์ต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของรัฐบาล


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลตำนาน เป็นศูนย์กลางการให้บริการสวัสดิการสังคม ด้วยบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) เป็นการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างทีม One Home พม. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้ง อพม. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆ เช่น ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว สิทธิและบริการสวัสดิการสังคมสำหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น