พม. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กลุ่มเปราะบาง ซ่อมบ้านสร้างสุข 50,000 หลัง บ้านผู้มีรายได้น้อย 15,000 หน่วย สร้างอาชีพใหม่ 15,300 คน

วันนี้ (29 ธ.ค. 65) นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า ด้วย ปี 2565 กำลังจะผ่านพ้นไป ซึ่งเป็นปีที่ประชาชนยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เป็นเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการดำเนินชีวิตที่มั่นคง และจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับปีใหม่ 2566 ที่กำลังใกล้เข้ามา กระทรวง พม. ได้เตรียมของขวัญปีใหม่ 2566 มอบให้กับกลุ่มเปราะบาง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ของขวัญชิ้นแรก คือ “ซ่อมบ้าน สร้างสุข” จำนวน 50,000 หลัง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ ได้มีบ้านที่มั่นคง แข็งแรง สะอาด และปลอดภัย รวมถึงมีสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ ตามหลักการการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) โดยบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั่วประเทศ

ของขวัญชิ้นที่ 2 บ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 15,000 หน่วย ในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ทั้งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย 1) บ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 5,000 หน่วย ด้วยอัตราค่าเช่าราคาพิเศษ 1,200 – 1,500 บาทต่อเดือน หรือวันละเพียง 40 – 50 บาท และ 2) บ้านเช่าซื้อสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 10,000 หน่วย ในระดับราคาที่เข้าถึงและเป็นเจ้าของได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center 1615 การเคหะแห่งชาติ

ของขวัญชิ้นที่ 3 การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จำนวน 15,300 คน ประกอบด้วย 1) สร้างอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเปราะบางติดเตียง (Care Giver) จำนวน 10,000 คน ด้วยหลักสูตรอาชีพที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 2) สร้างอาชีพธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 5,000 คน สำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยว กลุ่มเปราะบาง และผู้ว่างงาน พร้อมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทักษะที่ครบวงจรในการเป็นเจ้าของธุรกิจ และ 3) สร้างนักขายมือทอง จำนวน 300 คน สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ว่างงาน ในการแนะนำโครงการที่อยู่อาศัยทั่วประเทศของ กคช. โดยได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม