MEA เปิดรับสมัครโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565-2566 เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ประเภท 3, 4 และ 5 ตามนโยบาย สนพ. ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.พ. 2566

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 – 2566 (Demand Response Pilot Project) เพื่อทดสอบลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของระบบไฟฟ้า (System Peak) โดยใช้โปรแกรมการตอบสนองในรูปแบบ Firm (Commit Capacity DR Program) ซึ่งจะช่วยลดภาระของระบบไฟฟ้า เพื่อทดแทนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (System Peak) โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการลดการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของ MEA ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2566 ปริมาณ 19.5 เมกะวัตต์ ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 13.30 – 16.30 น. และ ช่วงเวลา 19.30 – 22.30 น. ซึ่ง MEA ได้เปิดรับสมัครผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ระยะที่ 1 ในปี 2565 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ยังมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย ดังนั้น สนพ. จึงได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ระยะที่ 2 เพิ่มเติม สำหรับกำลังไฟฟ้าเสนอลดส่วนที่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ ระยะที่ 2 ที่ผ่านการคัดเลือก จะมีระยะเวลาเรียกลดการใช้ไฟฟ้าและจ่ายผลตอบแทนระหว่างเดือนเมษายน – ธันวาคม 2566

การจ่ายผลตอบแทนการลดการใช้ไฟฟ้า :
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าความพร้อมในการลดการใช้ไฟฟ้า (Availability Payment : AP) และค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ (Energy Payment : EP)

อัตราค่าตอบแทนการเข้าร่วมโครงการ :
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่
ส่วนที่ 1 : ค่าความพร้อมในการลดการใช้ไฟฟ้า (Availability Payment : AP) ด้วยอัตรา 44.5692 บาท/กิโลวัตต์/เดือน
ส่วนที่ 2 : ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้ (Energy Payment : EP) กำหนดให้มีความแตกต่างกันตามเดือนที่เรียกลดการใช้ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
– เมษายน – ตุลาคม 2566 > 2.5581 บาทต่อหน่วย
– พฤศจิกายน และธันวาคม 2566 > 1.2790 บาทต่อหน่วย

ระยะเวลาเรียกลดการใช้ไฟฟ้าและจ่ายผลตอบแทน :
ระหว่างเดือนเมษายน – ธันวาคม 2566

ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเป้าหมาย :
คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ จะต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอัตราค่าไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง (ประเภท 3) กิจการขนาดใหญ่ (ประเภท 4) และกิจการเฉพาะอย่าง (ประเภท 5) ที่มีศักยภาพในการลดการใช้ไฟฟ้าต่อครั้งไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร :
ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

เว็บไซต์ระบบรับสมัครออนไลน์ :
https://measervice.mea.or.th/dr/web/

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเป้าหมายที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องฯ