พม. จับมือเครือข่าย หนุนจัดสวัสดิการให้กลุ่มเปราะบางระดับท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (22 ม.ค. 66) เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยจังหวัดนำร่อง “การจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบางระดับท้องถิ่น” โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมลงนาม อีกทั้งกล่าว “ทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง” ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” โดยมี นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

นายอนุกูล กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยจังหวัดนำร่อง “การจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบางระดับท้องถิ่น” เป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง 9 หน่วยงาน และสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อการจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบางระดับท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวทางการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประชาชนกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงสวัสดิการสังคมจากภาครัฐอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม

ทั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ได้แก่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และหน่วยงาน One Home พม.สมุทรปราการ จะได้บูรณาการกําหนดแนวทาง มาตรฐาน กระบวนงาน วิธีการ หลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบางระดับท้องถิ่น และบูรณาการจัดสวัสดิการ เพื่อเป็นต้นแบบสถานที่รองรับกลุ่มเปราะบางในรูปแบบ “บ้านกลาง” จัดบริการสวัสดิการสังคม ดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือ ประสานส่งต่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนไร้ที่พึ่ง เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ การฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร สิทธิสวัสดิการ พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรต่างๆ และชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ผ่านกลไกศูนย์ขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะความสุขของประชาชน คือ “ความสำเร็จของ พม.” เพราะฉะนั้น กระทรวง พม. มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต ซึ่งระดับพื้นที่ท้องถิ่น กระทรวง พม. ได้ผลักดันให้มีศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโดยภาคประชาชน อาสามัครในการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นระดับชุมชน หมู่บ้าน และตำบล อย่างเช่นงานวันนี้เกิดจากพลังเครือข่าย อาสาสมัครและหุ้นส่วนทางสังคมในจังหวัดสมุทรปราการ และหวังว่าหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดสมุทรปราการ จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้คนพิการและกลุ่มเปราะบางได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม