ไทยฮอนด้าคว้าธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระดับดาวทอง ประจำปี 2565

นางสาวิตรี แก้วพวงงาม กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารไทยฮอนด้าเข้ารับมอบธงระดับดาวทอง ในพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เมื่อเร็วนี้ๆ

ไทยฮอนด้าผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติการบริหารจัดการ อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีเยี่ยม จนได้รับเลือกให้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระดับดาวทอง (Gold Star Award) เป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ไทยฮอนด้ายังได้รับรางวัลเดียวกันในระดับธงขาวดาวเขียว (Green Star Award) มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันอีกด้วย

สำหรับการมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมของนิคมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ กนอ. ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานราชการท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้ในการดำเนินงาน สร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงงาน

#ไทยฮอนด้า #รถจักรยานยนต์ฮอนด้า #มอเตอร์ไซค์ฮอนด้า #มุ่งไปอย่าให้อะไรมาหยุด #เครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้า #ไทยฮอนด้าเพื่อสังคมไทย #ธงธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย #ธงขาวดาวเขียว #ธงขาวดาวทอง
#ThaiHonda #HondaMotorcycle #WhatStopsYou