MEA ตอกย้ำความสำเร็จรางวัล GCSA มอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2566) นายสมศักดิ์ บำรุงวัด รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง มอบเกียรติบัตร แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เนื่องในโอกาส ผลงานรับรางวัล GCSA จากไต้หวัน จากการจัดทำโครงการ Save & Safe community (การดำเนินการชุมชนสำคัญ กรณีชุมชนพัฒนาบ่อนไก่) โดยมี นางนิภา ธรรมบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA ร่วมงาน ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า รางวัลนี้ ถือเป็นรางวัลระดับสากลที่ตอกย้ำความสำเร็จในการมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาชุมชน สังคม ควบคู่กับวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมือง พร้อมกับการดูแลสังคมและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ MEA ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มชุมชนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล ในด้าน “การบริหารจัดการและบริการระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน MEA ในการวางแผนและดำเนินการร่วมกันเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ชุมชน นอกจากนี้ ยังมุ่งต่อยอดสู่การเป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือจาก รร.อัสสัมชัญธนบุรี ในการร่วมพัฒนานวัตกรรมระบบรดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นในดิน ติดตั้งในพื้นที่แปลงผักส่วนกลางของชุมชน เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

MEA ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการนี้จึงเป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่สะท้อนแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ด้วยการมอบรางวัลและยกย่องบริษัท องค์กร และบุคคลที่มีความพยายามในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

#GCSA2022
#BestPractice #ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
#กระทรวงมหาดไทย
#ระบบไฟฟ้ามั่นคง #MEASafety
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวีถีชีวิตเมืองมหานคร