แคนนอน จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า-ดูแลสัตว์ป่าถูกทอดทิ้งใน จ. นครนายก
สานต่อโครงการ “แคนนอนอาสาครั้งที่ 32 — Forest for Life คืนชีวิตให้ผืนป่า”

กรุงเทพฯ 15 กุมภาพันธ์ 2566 — บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (Canon) ผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอิมเมจจิ้งระดับโลก นำโดยนายฮิโรชิ โยโกตะ ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการแคนนอนอาสาหรือ Canon Volunteer ครั้งที่ 32 — Forest For Life คืนชีวิตให้ผืนป่า” โดยพนักงานจิตอาสาทั้งสิ้น 117 คนจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และพันธมิตรธุรกิจอย่าง บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสัตว์ป่า ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 ตำบลเขาพระ จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าที่บาดเจ็บ พลัดหลง รวมถึงสัตว์ป่าของกลางที่มีการครอบครองอย่างผิดกฎหมาย ให้กลับมามีสุขภาพแข็งแรง ก่อนส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลต่อไป

โดยทีมผู้บริหารและพนักงานอาสาได้ร่วมทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการคืนชีวิตให้สัตว์ป่าและการปกป้องรักษาผืนป่า ได้แก่ การจัดเตรียมอาหารให้สัตว์ป่า อาทิ ลิงแสม ชะนี เสือเบงกอล หมี และกวาง โดยแคนนอน ยังได้ร่วมสนับสนุนอาหารสัตว์ให้แก่ศูนย์ฯ เหล่าอาสาสมัครยังได้ช่วยทำความสะอาดกรงสัตว์ ทั้งยังได้นำไม้พาเลตเหลือใช้จากโกดังสินค้าของแคนนอน ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาสร้างและติดตั้งเป็นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติให้แก่ฝูงชะนี ซึ่งปัจจุบันถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ นอกจากนี้ เหล่าจิตอาสายังได้ร่วมทำราวกันไฟป่าธรรมชาติ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ระยะทางยาว 800 เมตร เพื่อช่วยป้องกันการลุกลามของไฟป่าในช่วงฤดูแล้งไม่ให้ลามเข้ามาทำร้ายสัตว์ป่าที่ทางศูนย์ฯ ดูแลช่วยเหลืออยู่อีกด้วย

นายฮิโรชิ โยโกตะ ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง
(ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “โครงการ Canon Volunteer เป็นกิจกรรมที่แคนนอน ประเทศไทย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนคุณค่าสู่สังคมไทย ทั้งยังเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการทำความดีเพื่อส่วนรวมให้แก่พนักงานของแคนนอน สอดคล้องกับ “ปรัชญาเคียวเซ” ขององค์กร ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม (Working Together in Harmony for the Common Good) เราพร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการดี ๆ ในลักษณะนี้เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

ด้านนายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมา แคนนอน ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางระบบนิเวศ โครงการ “แคนนอนอาสาครั้งที่ 32 — Forest For Life คืนชีวิตให้ผืนป่า” จึงมุ่งหวังให้พนักงานที่เข้าร่วมได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของผืนป่าและสัตว์ป่า พร้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าให้คงอยู่ต่อไป เพื่อให้มนุษย์และสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย โดยแคนนอน ได้เดินทางไปทำกิจกรรมอาสาที่ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 ต. เขาพระ จ. นครนายก เพื่อสนับสนุนการทำงานของเหล่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนการรักษาผืนป่าไทยอย่างยั่งยืน”