พม. จับมือสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ช่วยคนพิการเพิ่มรายได้ ขยายช่องทางขายสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์

วันนี้ (21 ก.พ. 66) เวลา 15.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือ โครงการ C.H.A.N.C.E for Friend :  Friend for Disabled (โอกาสเพื่อเพื่อน) ระหว่าง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ร่วมลงนาม ทั้งนี้ คณะผู้บริหารจากกระทรวง พม. และ นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า รัฐบาลได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนงานพัฒนาคนพิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการได้อย่างแท้จริง โดยกำหนดทิศทางสำหรับการช่วยเหลือคนพิการกลุ่มเปราะบาง การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ และการพัฒนาระบบและศักยภาพคนพิการ ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการให้มีผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและตรงตามความต้องการของตลาด วันนี้ กระทรวง พม. โดย พก. และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย จึงร่วมกันลงนามในบันทึกความตกลงความร่วมมือโครงการ C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled (โอกาสเพื่อเพื่อน) นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและธุรกิจเอกชนในการลดความเหลื่อมล้ำทางอาชีพสำหรับคนพิการ เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับองค์กรคนพิการมีความเข้มแข็ง ด้วยโมเดล “1 บริษัท ดูแล 1 องค์กรคนพิการ” เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในระดับพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

นางสาวสราญภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมผู้ค้าปลีกไทยจะเข้ามาช่วยในการขยายช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นโอกาสของคนพิการที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ นำไปสู่การเห็นคุณค่าของตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน ให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในสังคมต่อไป อีกทั้งนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า ได้เข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วยการริเริ่มดำเนินโครงการที่เป็นต้นแบบ (Role Model) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางอาชีพและรายได้