รมว.พม. แนะสร้างอาชีพใหม่ที่ยั่งยืนให้กลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมดึงเครือข่ายแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ จ.ตาก

 

วันนี้ (22 ก.พ. 66) เวลา 12.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดตาก ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด เพื่อสร้างเครือข่ายกระทรวง พม. ที่เข้มแข็งในการช่วยเหลือและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบาง ด้วยการมอบประกาศนียบัตรสำหรับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ผู้ผ่านการอบรม และผู้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง รวม 60 คน อีกทั้งมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมยกระดับผ้าชนเผ่า (กะเหรี่ยง) 20 คน และผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล 15 คน นอกจากนี้ มีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเสริมทักษะชีวิตในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ ได้หารือกับทางโรงเรียนฯ เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการช่วยเหลือและส่งเสริมพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องชาติพันธุ์ ซึ่งอยากจะประกาศความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ขอให้รักษาวัฒนธรรมและสอนให้ลูกหลานมีความรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร อีกทั้งต้องก้าวข้ามความยากจน โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม ต้นทุนของความอยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ๆ และต้องตั้งใจทำให้ได้ ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคอยเป็นที่ปรึกษาแนะนำในการทำอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับทุกคนในพื้นที่ หากทุกคนมีความขยัน อดทน และอยากเรียนรู้ จะทำให้มีอาชีพที่ยั่งยืนได้ นอกจากนี้ ต้องสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนได้มีอาชีพใหม่ๆ โดยให้ลูกหลานได้เรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพต่างๆ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพใหม่และมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนและคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ยังได้ร่วมหารือและรับฟังการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีทีม One Home พม.จังหวัดตาก สถานีตำรวจภูธรแม่สอด ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาคประชาสังคมในพื้นที่ได้เข้าร่วมหารือ และได้มอบหมายนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวง พม. ร่วมกับทีม One Home พม.จังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ และให้ข้อมูล ความรู้ที่จะเป็นการทำงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกัน อีกทั้งสร้างความตระหนักรู้และความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง เนื่องจากพื้นที่อำเภอแม่สอดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสำคัญ ดังนั้น การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาสังคม จะแสดงให้เห็นถึงพลังของประเทศไทยในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้หมดสิ้นไป

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม