เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น คว้ารางวัลธงขาว-ดาวเขียว บริษัทธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

28 กุมภาพันธ์ 2566: บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด โดย นายธีรุตม์ บุตรเลิศเจริญ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายกลยุทธ์สิ่งแวดล้อม

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลธงขาว-ดาวเขียว จาก รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ในงานพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศ เกียรติคุณ ประจำปี 2565

ทั้งนี้ บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนของระบบส่งกำลังของรถยนต์ ให้กับ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลธงขาว-ดาวเขียว
จากการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ด้วยผลงานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาลในระดับดีเยี่ยมตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการให้รางวัลทั้งหมด 5 มิติ ได้แก่
มิติกายภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติการบริหารจัดการ

ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้าและการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างประโยชน์ตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนให้สังคมในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานทั้งหมด 5 มิติ โดยเริ่มจาก“มิติกายภาพ” ซึ่งทาง มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และ เอ็มเอ็มทีเอชเอ็นจิ้น ได้มีการติดตั้ง แผงโซลาร์เซลส์บนหลังคาโรงงานรวมถึงการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ลดขยะพลาสติก 4 ประเภท และการจัดการพื้นที่สีเขียวภายในบริษัทฯ ให้มีพื้นที่มากถึงร้อยละ 10 หรือ 4,858 ตารางเมตร ตามมาด้วย ด้าน “มิติเศรษฐกิจ” โดยบริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ในรูปแบบร้านอาหารและเครื่องดื่มโดยคนในชุมชนภายในพื้นที่โรงงาน ในส่วนงานด้าน “มิติสิ่งแวดล้อม” เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น ได้ดำเนินการจัดการการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้สีฐานน้ำในกระบวนการผลิต และมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ รถยนต์ อีโคคาร์ มิตซูบิชิ มิราจ และมิตซูบิชิ แอททราจ  รวมถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการจัดซื้อสีเขียว (Green Procurement Guideline) และยังได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียวอีกด้วย

สำหรับ “มิติด้านสังคม” เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น ได้ดำเนินหลากหลายกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน อาทิ โครงการ Solar for Lives: พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โครงการ Root for Sustainability : รากกล้าแห่งความยั่งยืน เพื่อปลูกและฟื้นฟูผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ในแง่ของ “มิติการบริหารจัดการ” ทางบริษัทฯ ยังได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทุกมิติ  รางวัลธงขาว-ดาวเขียว ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของ เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น และมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ควบคู่กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมให้มีอาชีพและมี รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การประเมินตามข้อกำหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อสังคมของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “สรรค์สร้าง เคียงข้างสังคมไทย”ผ่านหลักสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

โครงการรางวัลธงขาว-ดาวเขียว ก่อตั้งขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เริ่มต้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในปี 2550 เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
และให้ความสำคัญกับความปลอดภัย โดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 2 รางวัล ประกอบด้วย “รางวัลธงขาวดาวเขียว” และ “รางวัลธงขาวดาวทอง” ซึ่งในปีนี้มีบริษัทได้รับรางวัลธงขาวดาวเขียวจำนวน 127 บริษัท และบริษัทที่ได้รับรางวัลธงขาวดาวทองจำนวน 29 บริษัท

ทั้งนี้ ทางโครงการได้มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ และกำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เป้าหมายของโครงการนี้ยังมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับของภาคประชาชน และยังเป็นกลไกสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยและ ต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย