สส. มอบโล่รางวัลเชิดชูพื้นที่สีเขียว มุ่งสู่ Net Zero

 

วันนี้ (1 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียว ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการพื้นที่สีเขียว มอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จการจัดการพื้นที่สีเขียวสู่สาธารณะให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงเป็นแรงจูงใจให้กับหน่วยงานอื่นๆ นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกได้ตระหนักถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญในการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ปี ค.ศ. 2065 ซึ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนและอากาศแปรปรวน ช่วยฟอกอากาศ ผลิตก๊าซออกซิเจนให้กับสิ่งมีชีวิต ดักจับฝุ่นละอองต่างๆ โดยต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ช่วยผลิตออกซิเจนได้เพียงพอสำหรับ 2 คน ต่อปี และช่วยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ปลูกได้ 2-4 องศาเซลเซียส อีกทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนั้นยังสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปี พ.ศ. 2580 แบ่งเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ ร้อยละ 35 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15 และพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท ร้อยละ 5

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาพลเมืองในสังคมไทยให้มีจิตสำนึก พร้อมมีส่วนร่วมดูแล รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียว มีความรู้ ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียว ทั้งการเพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียว การดูแลรักษา และบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2565 ได้ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน จำนวน 12 แห่ง ในพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้เกณฑ์ประเมินเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนดำเนินการ มี 6 หมวด 10 เกณฑ์ที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั้งด้านสัดส่วนพื้นที่สีเขียว องค์ประกอบพืชพรรณ บทบาทหน้าที่พื้นที่สีเขียว การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม และข้อมูลพื้นที่สีเขียว

พิธีมอบโล่รางวัลการจัดการพื้นที่สีเขียวในวันนี้ ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเครือข่ายต่างๆ ที่ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยมีหน่วยงานที่ได้รับโล่รางวัลผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีเยี่ยม 8 แห่ง และประกาศนียบัตรหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการพื้นที่สีเขียว 4 แห่ง ภายในงานยังมีการเสวนา เรื่อง “พื้นที่สีเขียว ทำไมต้องมี?” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการพื้นที่สีเขียว มีตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวที่ดี (Best Practice) สามารถนำไปถ่ายทอดเป็นตัวอย่างสู่พื้นที่อื่นๆ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 250 คน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ในการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกัน นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล กล่าวทิ้งท้าย