พม. จับมือ แม็คโคร สร้างงาน สร้างอาชีพ สำหรับคนพิการ (ภาคกลาง)

วันนี้ (9 มี.ค. 66) เวลา 10.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “พม. แม็คโคร สร้างงาน สร้างอาชีพ สำหรับคนพิการ (ภาคกลาง)” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดโครงการฝึกปฏิบัติอาชีพระยะสั้น 2 หลักสูตร ได้แก่ สตรอว์เบอร์รีโยเกิร์ต และสลัดโรล โดยมีคนพิการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน โดยมีคุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) จังหวัดนนทบุรี

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า กระทรวง พม. โดย พก. ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ โดยเฉพาะการคุ้มครองให้คนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในปีที่ผ่านมา พก. ได้สนับสนุน ส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะของคนพิการทางด้านดิจิทัล และทักษะอื่นที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการผ่านทางออนไลน์ (E-Commerce) ร่วมกับบริษัทชั้นนำการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการที่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของคนพิการ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายกระจายสินค้าของคนพิการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคนพิการในหน่วยงานสังกัด โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรคนพิการ และภาคประชาสังคม ทั้งนี้ บริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และกระจายสินค้าทางการเกษตร รวมถึงสนับสนุนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ ปัจจุบันได้นำร่องการดำเนินงานดังกล่าวร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ อาทิ เมล่อน และกระเป๋ากระฉูด จัดจำหน่ายในแม็คโคร สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2565 สามารถสร้างรายได้ให้แก่ศูนย์ฯ เป็นจำนวนเงินประมาณ 500,000 บาท ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ต่อยอดความร่วมมือโดย MOU เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และปี 2566 ได้มีแผนดำเนินการต่อเนื่องหน่วยงานในสังกัด พก. ได้แก่ 1) ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) จ.นนทบุรี 2) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จ.อุบลราชธานี 3) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่ และ 4) ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.นครศรีธรรมราช

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งในโครงการ “พม. แม็คโคร สร้างงาน สร้างอาชีพ สำหรับคนพิการ (ภาคกลาง)” ฝึกปฏิบัติอาชีพระยะสั้น 2 หลักสูตร ได้แก่ สตรอว์เบอร์รีโยเกิร์ต และสลัดโรล ซึ่งเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญทางการปรุงอาหารและการดำเนินธุรกิจอาหารอย่างครบวงจร จากแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการทำ สตรอว์เบอร์รีโยเกิร์ต และสลัดโรล ซึ่งเป็นเมนูทำง่าย ขายคล่อง และได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัยในปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพโดยใช้เงินลงทุนไม่มาก จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการสร้างอาชีพและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่คนพิการ ให้สามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป