ซีพีแรม จิตสาธารณะ พร้อมใจบำเพ็ญประโยชน์ “ซีพีแรม ปันสุข”

ปรับปรุงโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมสร้างความตระหนักในการบริโภค หวาน-มัน-เค็ม อย่างสมดุลในเด็กไทย

  

คุณสหัส ทวีเศรษฐ ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ซีพีแรม จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานจิตสาธารณะ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ดีเดย์พร้อมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ผ่านโครงการ “ซีพีแรม ปันสุข” ณ โรงเรียนวัดวังหิน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยร่วมปรับปรุงโรงอาหารภายในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะในการบริโภค พร้อมทั้งจัดทำบอร์ดการเรียนรู้ในเรื่องการบริโภค หวาน-มัน-เค็มที่เหมาะสม และสมดุล

ทั้งนี้ การจะมีสุขภาพที่ดีนั้น ต้องปรับพฤติกรรมการรับประทานที่ถูกต้อง โดยคำนึงถึงการบริโภค หวาน-มัน-เค็มที่เหมาะสม และสมดุล โดยเฉพาะในวัยเด็ก ด้วยความเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังความรู้เรื่องการบริโภคอาหารตั้งแต่วัยเด็ก จะเป็นรากฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง เสริมสร้างสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กไทยอย่างยั่งยืน