“ลมหายใจไร้มลทิน” จะขอขึ้นทะเบียนปี 2565

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” กำหนดให้กรมบังคับคดีขอให้กระทรวงกลาโหมสังคมและกฎเกณฑ์ต่อไปนี้เรียกร้องให้เรียกกิจกรรมประจำปี 2565 ซึ่งจะเป็นไปได้และเป็นเหตุให้แก่ผู้ชนะ รวม 4 หมวดต่อไปนี้

1. ประกวดเรียงความหัวข้อ “ประเทศชาติรุ่งเรือง เพราะพลเมืองซื่อสัตย์สุจริต”
ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายพสิษฐ์ มีชนะ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นายศักดา จันทรักษ์ โรงเรียนขนอมพิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ นายจีรศักดิ์ สมศรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

2. ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง
2.1 เพลง “คิดดี ทำดี”ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ เด็กหญิงอมตา มาศมาลัย โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
ระดับประถมศึกษา ประเภทหมู่ ได้แก่ ทีม ลาดปลาเค้าคิดดีทำดี โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพมหานคร

2.2 เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ประเภทเดี่ยว ได้แก่ นางสาวปัญฑารีย์ แววประดิษฐ์ โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ประเภทหมู่ ได้แก่ ทีม Power 4 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ นางสาวมุขอันดา ใจยง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จังหวัดนครปฐม

3. ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
หัวข้อ “น้ำคือลมหายใจเดียวกัน”
ระดับปฐมวัย ได้แก่ เด็กหญิงภูษณิศา สุวรรณภูมิ โรงเรียนศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายรัฏฐ์ชยากร เทพสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) จังหวัดปัตตานี
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) นายภัทรายุทธ ภาคุณ โรงเรียนบางแคเหนือ กรุงเทพมหานคร

 


4. อัปโหลดวิดีโอคลิป ความรับผิดชอบจะได้รับความรับผิดชอบต่อความรับผิดชอบ
หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชีวิตออนไลน์” ซีซั่น 2 เกณฑ์การรับฟังความคิดเห็น
หรือสาธารณะ (ปวช.) รวมทีม Fusion Film วิทยาลัยอื่นๆ อุบลราชธานี https://youtu.be/RqLt9w1q -X8
ลงทะเบียนผลการลงทะเบียนบริจาคต่างๆ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ได้ที่ lomhaijai.org dcy.go.th และ facebook.com/LomhaijaiFoundation/