พม. สานพลังเครือข่าย จัดงานวันรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก (WAAD 2023) หนุนสังคมบูรณาการ สร้างโอกาส ความเท่าเทียมกัน

วันนี้ (2 เม.ย. 66) เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2566 (WORLD AUTISM AWARENESS DAY (WAAD) 2023) ภายใต้ประเด็นรณรงค์ขององค์การสหประชาชาติว่า ออทิสติกกับเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2030 : สังคมบูรณาการ พร้อมอ่านสาสน์วันรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2566 (ภาษาไทย) เพื่อให้สังคมตระหนักถึงการสนับสนุน ยอมรับ ส่งเสริมบุคคลออทิสติก และสร้างความร่วมมือเครือข่าย ผู้ปกครองบุคคลออทิสติกในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยการรณรงค์พิทักษ์สิทธิเพื่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของบุคคลออทิสติก ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ เพื่อให้สังคมได้มีโอกาสสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก พร้อมทั้งมอบโล่แก่บุคคลและหน่วยงานที่ทำประโยชน์แก่บุคคลออทิสติกประเทศไทย จำนวน 29 องค์กร โดยมี นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยและนายกสมาคมผู้ปกครองออทิซึม (ไทย) กล่าวรายงาน และนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวถึงการขับเคลื่อนและสนับสนุนงานด้านบุคคลออทิสติกไทยภาคสาธารณสุขในปี 2566 ณ มูลนิธิออทิสติกไทย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ มูลนิธิออทิสติกไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) บริษัท ทรู คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กรมสุขภาพจิต สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้จัดงานวันรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2566 (WAAD 2023) ตามนโยบายขององค์การสหประชาชาติที่กำหนดให้ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเด็กและบุคคลออทิสติกในทุกวันที่ 2 เมษายนของทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) เป็นต้นมา โดยมุ่งหมายให้สังคมโลกร่วมกันจัดบริการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกอย่างบูรณาการตลอดเส้นทางชีวิตของแต่ละบุคคลอย่างสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งปี 2566 ประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ นับเป็นปีที่ 13 ซึ่งกระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม อีกทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายด้านคนพิการ

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก นับเป็นการสร้างความตื่นตัวและการรับรู้เกี่ยวกับบุคคลออทิสติกทั่วโลก ประเทศไทยก็เช่นกัน วันนี้ ถือว่าภาคีเครือข่ายของบุคคลออทิสติกเข้ามาร่วมงานสนับสนุน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม และเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก เพื่อเป็นการสร้างความเท่าเทียม ทำให้บุคคลออทิสติกมีโอกาสในสังคมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เราแค่เพียงเปิดใจยอมรับความแตกต่างและเดินไปด้วยกันกับบุคคลออทิสติก เพียงเท่านี้ เป็นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมแล้ว

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า สำหรับปี 2566 กระทรวง พม. โดย พก. มีการทำงานร่วมกับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) โดยริเริ่มสานต่อการดำเนินงานร่วมกันในรูปแบบการจัดสวัสติการระดับชุมชน (บ้านพิทักษ์) ด้วยการให้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานการส่งเสริมการศึกษา อีกทั้งหารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับสิทธิการศึกษา การจัดทำหลักสูตร และการจัดบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม ด้วยการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้บุคคลออทิสติกสามารถดำรงชีวิตโดยอิสระและพึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุด

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม