สสว.จับมือ  มข.ร่วมจัดทำข้อมูลคู่ค้าต่างชาติ หนุน SMEs ไทย บุกตลาดต่างประเทศ

 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิด กิจกรรมเสวนา หัวข้อ ก้าวให้ทันในวันที่ตลาดเปลี่ยน….กับเซียนยักษ์ใหญ่ 3 แผ่นดิน “ภายใต้กิจกรรมการศึกษาการจัดทำข้อมูลเครือข่ายผู้ให้บริการและรายละเอียดการให้บริการของต่างชาติ” โดยมี ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมกล่าวเปิดงาน และมี ศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธี ณ ห้องกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

 ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเสวนาหัวข้อ ก้าวให้ทันในวันที่ตลาดเปลี่ยน….กับเซียนยักษ์ใหญ่ 3 แผ่นดิน ภายใต้กิจกรรมการศึกษาการจัดทำข้อมูลเครือข่ายผู้ให้บริการและรายละเอียดการให้บริการของต่างชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของเครือข่ายพันธมิตรสากล ซึ่งในปัจจุบัน สสว. ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบที่จะเกิดขึ้น เมื่อ SMEs ไทยก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ

ทั้งนี้ จากข้อมูลสถานการณ์ SMEs ของไทย พบว่า มีระดับการเข้าสู่สากลน้อยเกินไป ทั้งในแง่ของจำนวน SMEs ที่เป็นผู้ส่งออกและมูลค่าการส่งออก จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมให้ SMEs ที่มีศักยภาพสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศให้ได้มากขึ้น เพื่อช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

สสว. จึงเล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาข้อมูลการตลาดต่างประเทศเชิงลึกที่จะช่วยสนับสนุน SMEs ในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ หรือเรียกว่า Market intelligence ที่ครบถ้วน เพื่อให้ SMEs มีข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางการตลาดของประเทศคู่ค้าที่เพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สภาพเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านการตลาดเชิงลึก พฤติกรรมผู้บริโภค กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน ขั้นตอนการส่งออก หน่วยงานสำคัญ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ SMEs วิเคราะห์ถึงแนวโน้มและการคาดการณ์ความต้องการของตลาดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

ดังกล่าวข้างต้น สสว. จึงเห็นควรให้ดำเนิน “กิจกรรมการศึกษาการจัดทำข้อมูลเครือข่ายผู้ให้บริการและรายละเอียดการให้บริการของต่างประเทศ” โดยร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาให้มีข้อมูลสนับสนุนการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ (Market intelligence) ของ สสว. และเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต

ในวันนี้ สสว. ร่วมกับ มข. จัดกิจกรรมงานเสวนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของเครือข่ายพันธมิตรสากล โดยที่นอกจากผู้ให้บริการ (Service Desk) จะมีหน้าที่หลักในการให้บริการผู้ประกอบการ SMEs แล้ว ผู้ให้บริการยังเป็นแหล่งข้อมูลการค้าการลงทุนในตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ได้ดี เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงและ ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญที่สามารถวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศได้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายผู้ให้บริการพันธมิตรสากลของไทย ดังกล่าว ในปีนี้ สสว. จึงได้จัดดำเนินทำกิจกรรมเสวนาการเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายผู้ให้บริการพันธมิตรสากลจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ครอบคลุมมิติที่เป็นที่ต้องการของ SMEs ไทย เพื่อมาถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์หรือสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศต่อไปได้

** ภายใต้กิจกรรมดังกล่าว จะมีการจัดงานเสวนาอีกจำนวน 2 ครั้ง ในวันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ และวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้อง Glowfish event space ชั้น 2 โรงแรม Ad Lib Khon Kaen (ขอนแก่น) ต่อไป