สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสมาคมฯ  ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งเอเซียแปซิฟิก (APRSCP)  โดย มร.สันเจย์ กุมาร์  จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 16th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production ภายใต้ธีม “Bridging Net Zero Transition by SCP and Circular Economy” (การขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้บรรลุเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์)   ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้ของผู้บทบาทด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ ขององค์กรภาครัฐ เอกชน หน่วยงานระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  เพื่อการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้บรรลุเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ สู่สังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในวันเปิดงานฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางของนานาชาติและประเทศไทยในการขับเคลื่อนสู่เป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์”  โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ในช่วงพิธีเปิดยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ดร.มุชตาค มีมอน : ผู้แทนสหประชาชาติ ด้านสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  มาบรรยายเรื่อง  “สถานะการณ์การขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค”   ,ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ : ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มาบรรยายเรื่อง “กลไกความร่วมมือ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และBCG ในประเทศไทยและระดับภูมิภาค” และ   ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง  “บทบาทของภาคเอกชนในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์”  โดยตลอดทั้ง 3 วัน ท่านจะได้มีโอกาสพบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 40 ท่าน จากกว่า 15 ประเทศ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ Event Link : https://www.zipeventapp.com/e/16th-APRSCP-2022   ซึ่งท่านจะได้รับความรู้จากการนำเสนอนวัตกรรม แนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่าง ๆ  การแลกเปลี่ยนข้อหารือและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในหลายรูปแบบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม