MEA แจ้งกำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าประเภท TOU ในวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 31 ก.ค. 2566

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง แจ้งกำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff: TOU Tariff) ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) กำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
คิดค่าไฟฟ้าช่วงเวลา 09.00 – 22.00 น. เป็นช่วงเวลา On Peak และช่วงเวลา 22.00 – 09.00 น. เป็นช่วงเวลา Off Peak สำหรับอัตราค่าไฟฟ้า TOU

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เรื่อง กำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) พ.ศ. 2566

#TOU #OffPeak #OnPeak
#วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร