เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงได้รับผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย MEA ได้รับผล 95.58 คะแนน ติดอันดับ TOP 10 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นสิ่งที่ยืนยัน และตอกย้ำความสำเร็จของการดำเนินงาน ภายใต้ค่านิยม CHANGE G: Governance โปร่งใสคุณธรรม จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,323 หน่วยงาน

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการดำเนินงานด้วยความสุจริตโปร่งใส เป็นธรรม และประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมในการไม่ยอมให้บุคคลใดกระทำการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตั้งใจทำงาน พร้อมส่งมอบคุณภาพงานบริการที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

#ITA2566
#สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ #ปปช
#โปร่งใสคุณธรรม
#MEAGovernance
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #MOI
#SDGsforAlL #SEPtoSDGs #SDGs #BCGtoSEDZ #ChangeforGood #๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร