วันนี้ (15 ส.ค. 2566) นายสมศักดิ์ บำรุงวัด รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นางนิภา ธรรมบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์องค์กร ระหว่าง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กรมศิลปากร การไฟฟ้านครหลวง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ณ ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์องค์กรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์อย่างยั่งยืน ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ขององค์กรต่าง ๆ โดยวาระเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์นี้ ได้เริ่มสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรที่มีพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ใกล้เคียงพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ (บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์) และตั้งอยู่ในบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงคุ้งน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองตลาด ถึงปากคลองผดุงกรุงเกษม ได้แก่ กรมศิลปากร การไฟฟ้านครหลวง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือในการพัฒนา และสนับสนุนการศึกษาวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากร และความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบริการร่วมกัน การจัดแสดงนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนคณะศึกษาดูงาน การจัดอบรมสัมมนา หรือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการแก่เยาวชนประชาชน หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ และผู้ที่สนใจให้ได้รับประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์อย่างยั่งยืน โดย MEA จะนำไปต่อยอดการจัดทำพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนในปี พ.ศ. 2568

 

#สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ #กรมศิลปากร #คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
#สถาบันพระปกเกล้า #สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
#พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย #MEASPARK
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร