MEA รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

วันนี้ (27 ม.ค. 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ชลอำไพ นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Information Management System : PIMS) ISO/IEC 27701:2019 โดยผ่านการรับรองจาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ จัดขึ้น ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA เป็นหน่วยงานที่มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ควบคุมและจัดการระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง ให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีมาตรฐาน ดูแลระบบไฟฟ้าเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการละเมิดความเป็นส่วนบุคคลของทั้งพนักงาน และลูกค้า ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ในการมาใช้บริการชำระค่าไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์ของ MEA

#PIMS #PrivacyInformationManagementSystem
#ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล #BSI #บีเอสไอ
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร