MEA ร่วมออกบูทและแถลงผลในงานปิดไฟ 1 ชม. ลดโลกร้อน ประจำปี 2566 60+ Earth Hour 2023 ปิดเพื่อเปลี่ยน…สู่อนาคตพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อชีวิตและโลก

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกิจกรรมการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ประจำปี 2566 60+ Earth Hour 2023 ปิดเพื่อเปลี่ยน…สู่อนาคตพลังงานสะอาด ภายใต้โครงการ Energy เอเนอจิ้น : จินตนาการเพื่อพลังงานที่เป็นมิตรต่อชีวิตและโลก และร่วมออกบูทงานบริการด้านระบบไฟฟ้า KEN by MEA ได้แก่ บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ด้วยทีมงานคุณภาพในการติดตั้งออกแบบระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับ EV (EV Charger) ให้บริการติดตั้งระบบเครื่องชาร์จ EV โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า ณ ลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน โดยจากกิจกรรมการร่วมมือกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 36 เมกะวัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30 น. นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลงได้ถึง 5.2 ตัน และสามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลงได้ 61,324 บาท

สำหรับกิจกรรม 60+ Earth Hour 2023 ปิดเพื่อเปลี่ยน…สู่อนาคตพลังงานสะอาด ภายใต้โครงการ Energy เอเนอจิ้น : จินตนาการเพื่อพลังงานที่เป็นมิตรต่อชีวิตและโลก จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ERI) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และหน่วยงานพันธมิตร ภายใต้การดำเนินงานโครงการพลังงานสะอาด เข้าถึงได้และมั่นคง สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia: CASE) ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ซึ่ง MEA ได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ถือเป็นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทั้งการปิดไฟ ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ เตารีด เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า พัดลมตั้งพื้น

นอกจากนี้ MEA ยังมีส่วนร่วมกับโครงการด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข่าวสารพร้อมร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง รวมถึงร่วมปิดไฟ ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย และอาคารสำนักงาน ที่ทำการเพลินจิต เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กร ให้มีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานแก้ไขและบรรเทาสาเหตุที่จะนำไปสู่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตการณ์อันเกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จากความสำเร็จของโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ประจำปี 2566 60+ Earth Hour 2023 ปิดเพื่อเปลี่ยน…สู่อนาคตพลังงานสะอาด ภายใต้โครงการ Energy เอเนอจิ้น : จินตนาการเพื่อพลังงานที่เป็นมิตรต่อชีวิตและโลก ตลอด 16 ปี ถือเป็นการจุดประกายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

#BiggestHourForEarth #InvestTogetherInOurPlanet
#EarthHour #MyHourForEarth #SCP
#SustainableConsumptionAndProduction
#ShapeOurFuture
#อนาคตเราสร้างได้
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร