ทส. บุกเชียงราย จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ ปี 65”
ชูแนวคิด “ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา” ต่อยอด
COP27

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงาน
“วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
GMS จังหวัดเชียงราย โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.) ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา” ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปี ตรงที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดงานใหญ่ 2 งานขึ้นพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 งานแรกเป็นการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ส่วนงานที่สอง เป็นการจัดงาน“มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ที่จัดขึ้น ณ หน่วยฝูงบิน 416 กองทัพอากาศ จังหวัดเชียงราย

“สำหรับกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของจิตอาสาการทำความดีด้วยหัวใจมาเป็นแนวทางในการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าความสำคัญของการทำความดี อีกทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร ชุมชนที่มีกิจกรรมหรือมีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ให้สาธารณชนได้รับรู้ เป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป

อีกทั้ง จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกด้านของปัญหาสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เห็นผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งประเทศไทยได้ประกาศจุดยืนร่วมมือประชาคมโลกควบคุมการเพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้เกิน 1.5 – 2 องศาเซลเซียส ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) สมัยที่ 27 หรือ COP 27 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองชาร์ม-เอล-เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนได้เกิดความตระหนัก เข้าใจในปัญหาว่าสาเหตุมาจากใคร ที่ไหน เราจะเข้าไปมีส่วนแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร รวมถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน กับชุมชน เพื่อปลดล็อคปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร การจัดกิจกรรมในปี 2565 นี้ จึงกำหนดแนวคิดหลัก “ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา” เพราะทุกคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคต มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน” นายวราวุธ กล่าว

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมทั้งการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้แก่ รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการชุมชนปลอดขยะ จำนวน 3 รางวัล รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ จำนวน 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และชมเชย โครงการชุมชนปลอดขยะ จำนวน 25 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และชมเชย โครงการโรงเรียนปลอดขยะ จำนวน 8 รางวัล และรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จำนวน 10 รางวัล ขณะที่นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ได้แก่ โล่เชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล โล่เชิดชูเกียรติ ชมเชย ทสม. และเครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล โล่เชิดชูเกียรติ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 88 รางวัล”

“ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่าย ทสม. ครอบคลุมทั่วประเทศ (76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร) มีสมาชิกจำนวน 279,769 คน (ข้อมูล ณ 24 พฤศจิกายน 2565) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุน พัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. มาอย่างต่อเนื่อง ช่วยผลักดันและหนุนเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดงานดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านทาง Facebook Page กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย