31 ปี ยกเลิกการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเผชิญหน้า

 วันที่ ( 4 เมษายน 2566) ออกหนังสือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและย้อนหลังในวันที่ 31 ปีที่จำได้ จำรัสศักดิ์ สรรพโกศลกุล โปรดจำไว้ว่าโปรดทราบ การอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้คณะผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม (ทส.) ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ซึ่งจะอยู่ภายใต้กรอบของ “31 ปียกเลิกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมป่าไม้ด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แบบฟอร์ม” รูปแบบCarbon Neutral Event อาจมีพิธีการขอรับรางวัลด้วย ชูเกียรติ ให้เกียรติขวัญกำลังใจ ให้เป็นไปตามที่กำหนด ผู้ที่จะได้รับการรับบริจาคเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ บริจาคเงิน มอบให้กับสภากาชาดไทย ช่วยเหลือสังคมต่อไป

จัดสรรศักดิ์ สรรพโกศลกุล ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 4 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้ ครบรอบ 31 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ปฏิบัติบทบาทภารกิจด้วยความมุ่งมั่น เต็มกำลังความสามารถ พัฒนาวิธีคิดและรูปแบบการทำงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชุมชนและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้บรรลุเป้าหมาย และจะยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินงานไว้ พร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารเชิงรุกให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง ให้สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ ให้ร่วมกันดูแล รักษา และฟื้นฟู ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในทุกมิติขององค์กรอย่างเข้มข้น เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ สู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ช่วงเช้ามีพิธีพระสงฆ์ ตักบาตรอาหารแห้ง ต่อด้วยกิจกรรม 31 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในมุมมอง 3 มิติ การนำเสนอวีดิทัศน์ผลการดำเนินงาน 31 ปี ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อก้าวเข้าสู่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรี สส.” ประจำปี 2565 พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพิธีมอบรางวัลขวัญใจ สส. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการรับบริจาคเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนำเงินบริจาคส่วนหนึ่งมอบให้กับสภากาชาดไทย ช่วยเหลือสังคมต่อไป ที่สำคัญ การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Carbon Neutral Event มีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงาน กระตุ้นให้เกิดความตระหนักที่จะทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) คือการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2065

ต่อปี ปีที่ 31 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะกำหนดให้กำหนดภาระงานและอำนาจหน้าที่ที่จะรองรับได้ผ่านเป็นกฎระเบียบที่จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อที่จะได้ทราบสถานการณ์การปะทะกัน ซึ่งจะเป็นกระแสข้อมูลสากลขององค์กรอย่างไรก็ตาม ซึ่งยังคงตรวจสอบการรักษามาตรฐานที่จำเป็น ต้องมีกำลังจากทุก ๆ อย่างพร้อมพัฒนารูปแบบการสื่อสารเชิงรุกให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายทุกคนปฏิบัติตามและให้ทุกคนปฏิบัติตามข่าวสารของหน่วยงานและเข้า มารบกวนการ “ทำลายสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนี้” นายสมศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย