กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยตะกาฟุล” จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 กองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันภัยตะกาฟุล” ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยกองทุนประกันชีวิตได้ร่วมออกบูธ

ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ภารกิจของกองทุนประกันชีวิต และสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการเอาประกันอย่างเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตมีความมั่นคงและเสถียรภาพตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนประกันชีวิต