พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2022 โดยปีนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลประเภท Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence Award) โดยมี นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาด ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอนรรฆวี กล่าวว่า ซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย ทุกคำที่บริโภคต้องมีคุณค่าทางโภชนาการ และราคาเหมาะสม สอดรับตามกลยุทธ์เป้าหมายความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ที่มีเป้าหมาย ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับการพัฒนาเพื่อสุขภาพที่ดี และมีคุณค่าทางโภชนาการที่มากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของประชากรทั่วโลก

ขณะเดียวกัน ในการพัฒนาสินค้าใหม่ คำนึงถึง 3 ปัจจัย ได้แก่ นวัตกรรม (Innovation) สุขภาพ( Wellness) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและโลก (Planet) โดยในส่วนนวัตกรรม เป็นเรื่องที่ซีพีเอฟให้ความสำคัญมาโดยตลอด มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย ส่วนเรื่อง Wellness มีเป้าหมายพัฒนาสินค้าที่ช่วยยกระดับสุขภาพของผู้บริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์หมู ไก่ CP Selection ที่ใช้นวัตกรรมการเลี้ยงด้วยโปรไบโอติก ทำให้สัตว์ไม่เจ็บป่วยง่าย จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่ เลี้ยงอย่างพิถีพิถันด้วยความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) เลี้ยงในระบบโรงเรือนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย มีระบบป้องกันโรค 100% ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ในความปลอดภัย ปัจจัยที่ 3 คือ Planet การผลิตอาหารทุกขั้นตอนด้วยความใส่ใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน โดยปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติก 99.9% (สำหรับกิจการในประเทศไทย) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Reusable) และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Recycle) และย่อยสลายได้ (Compostable)

“รางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรในทุกมิติ ทำการตลาดด้วยความรับผิดชอบ เน้นความต้องการของผู้บริโภค พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ ที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค ควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” นางสาวอนรรฆวี กล่าว

นางสาวอนรรฆวี กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ซีพีเอฟผลิตสินค้าและบริการ โดยยึดแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy) ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินควบคู่กับการปกป้องสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และนำไปสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero