กรุงเทพประกันภัย เสริมความมั่นคงให้พนักงาน เพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 15% เริ่มม.ค.66 เป็นต้นไป

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI มุ่งพัฒนาศักยภาพเเละดูเเลเอาใจใส่พนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการมีเงินออมอย่างเพียงพอต่อการดำรงชีพภายหลังการเกษียณอายุ จึงมีการปรับอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานทุกระดับ โดยเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุงานสูงสุดอยู่ที่ 15% เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2566 เป็นต้นไป

การส่งเสริมให้เกิดการออมระยะยาว เป็นอีกหนึ่งเเนวทางสำคัญที่บริษัทฯ ตระหนักว่าจะช่วยสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของพนักงานให้มีความมั่นคง ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนเเละเปลี่ยนเเปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเสนอทางเลือกให้แก่พนักงานผ่านแผนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถจัดสรรการลงทุนได้ตามความเสี่ยงเเละไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งการลงทุนแบบสมดุลความเสี่ยงและสมดุลตามอายุ รวมกว่า 11 เมนู โดยมีการจัดสรรการลงทุนระหว่างสินทรัพย์เพื่อความมั่นคง (Stability Assets) อย่างตราสารหนี้ภาครัฐเเละเอกชนในประเทศ ตราสารหนี้ต่างประเทศ และสินทรัพย์เพื่อการเจริญเติบโต (Growth Assets) ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆ

โดยกรุงเทพประกันภัย มีการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน