ผลการวิจัย AXA Mind Health Index เผย Gen Z  มากกว่าครึ่งในเอเชีย กำลังมีสุขภาพจิตย่ำแย่ ในขณะที่ประเทศไทยมีจำนวนคนที่มีสุขภาพจิตดีสูงสุด

 

ในขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจของคนในสังคมอย่างมาก ผลการวิจัยล่าสุดจาก AXA Study of Mind Health and Wellbeing ประจำปี 2566 ได้เปิดเผยว่ากลุ่มคน Gen Z (อายุ 18-24 ปี) ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก และมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนกลุ่ม Gen Z ทั่วโลก (53%) และในเอเชีย (51%) มีสุขภาพจิตที่ย่ำแย่ ผลการวิจัยดังกล่าวระบุถึง ความท้าทายที่กลุ่มคน Gen Z ต้องเผชิญในที่ทำงาน ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่นายจ้างจะต้องปรับการสนับสนุนคนในองค์กร ให้เหมาะกับความต้องการเพื่อรับมือกับการลาออกที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ

การวิจัยพบว่ากลุ่มคน Gen Z มีสัดส่วนสูงสุดที่เผชิญกับความเครียดทางอารมณ์และความบกพร่องทางจิตใจ โดยทั่วโลกมีสัดส่วนถึง 18% และ 14% ในเอเชีย ซึ่งมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ในขณะที่ทั่วโลกกลุ่มคนอายุระหว่าง 18-24 ปี มีเพียง 13% เท่านั้นที่มีสุขภาพจิตใจแข็งแรง และในเอเชียมีสัดส่วน 15% ซึ่งต่ำที่สุดในทุกกลุ่มอายุ ทำให้กลุ่มคนอายุ 18-24 ปีเป็นกลุ่มเดียวที่มีภาวะด้านความเครียดทางอารมณ์สูงกว่าทุกกลุ่ม

กลุ่ม Gen Z แสดงความสามารถในการทำงานภายใต้ความเครียดได้ดีกว่า แม้ว่าส่วนใหญ่คิดจะลาออก

ในที่ทำงานในภูมิภาคเอเชีย ผลสำรวจเผยให้เห็นว่า กลุ่มคน Gen Z เป็นกลุ่มคนที่มีพรสวรรค์แต่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายที่สำคัญหลายประการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจของพวกเขา สิ่งเหล่านี้รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคต (69% เทียบกับ 59% ทั่วโลก) การดิ้นรนเพื่อแยกชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว (49% เทียบกับ 39% ทั่วโลก) ภาวะการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงาน (47% เทียบกับ 38% ทั่วโลก) และขาดทักษะที่เหมาะสมกับงาน (14% เทียบกับ 9% ทั่วโลก) โดยปัจจัยสุดท้ายนี้ มีความสัมพันธ์อย่างมากกับสุขภาพจิตที่ดี โดยผลจากการวิจัย ผู้ที่มีทักษะการทำงานที่เหมาะสมนั้น จะมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีที่สุดถึง 2.5 เท่า