NT แสดงพลังยึดแนวทางปฏิบัติต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันนำสู่องค์กรคุณธรรมโปร่งใส

 

พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรวมพลังแสดงเจตนารมณ์และประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชัน มุ่งเน้นการกำกับดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) สู่องค์กรคุณธรรมและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วม ณ สํานักงานใหญ่ NT ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมพร้อมกันกับสำนักงาน NT ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ยอม ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อน NT ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นหลักในการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมให้กับประเทศและประชาชน