พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผุดโครงการเน็ตทำกิน และหลักสูตรติดปีกทักษะดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชนเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชนเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ ต่อยอดอาชีพสู่ เทรนด์ธุรกิจออนไลน์ โครงการเน็ตทำกิน และหลักสูตรติดปีกทักษะดิจิทัล ให้กับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมประชาบดีชั้น 19 A กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางสาวรัชญา กุลณพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และทีมวิทยากรจากโครงการเน็ตทำกิน

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข ปัญหาสำคัญที่จะตามมาคือปัญหาภาระพึ่งพิงทางสังคมของผู้สูงวัย (Social Dependency) รายงานจากสำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า อัตราส่วนพึ่งพิงของผู้สูงวัยต่อวัยแรงงานจะเพิ่มขึ้นจาก 27.7% เป็น 56.2% ซึ่งทำให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จึงต้องร่วมมือขับเคลื่อน และสร้างสมดุลทั้งในระดับบุคคล สถาบันครอบครัว องค์รวมทางเศรษฐกิจ สังคม ระบบโครงสร้างต่างๆ โดยการสร้างความร่วมมือเครือข่ายผู้สูงอายุและเครือข่ายที่สนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุ ในการส่งเสริม การขับเคลื่อนงาน การระดมทรัพยากรในการจัดสรรสวัสดิการที่จำเป็น การส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาวะที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ การสนับสนุนให้มีการนำทักษะและประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการจัดหางานที่เหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการหารายได้ ยกระดับผลิตภาพของแรงงานในระยะยาว และมุ่งมั่นจะปิดช่องว่างดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงวัยในประเทศไทย

กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมสร้างพฤตพลังด้วยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพื้นฐานการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 500 คน จนนำมาสู่การสร้างร้านค้าออนไลน์ การมีรายได้เสริมมาอย่างต่อเนื่อง จัดทำโครงการเน็ตทำกิน กับ หลักสูตรติดปีกทักษะดิจิทัล ภายใต้ โครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชนเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุต่อยอดอาชีพสู่เทรนด์ธุรกิจออนไลน์ เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้ผู้สูงอายุด้วยการยกระดับทักษะดิจิทัล และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้พึ่งพาตนเองได้ท่ามกลางสภาวะการเข้าสู่สังคมสูงวัยและสังคมดิจิทัล รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้สูงอายุและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูงวัยด้วยองค์ความรู้ด้านดิจิทัล ในปี 2566 มีเป้าหมาย 6 จังหวัด 6 ภูมิภาค ทั่วประเทศไทย โดยกิจกรรมประกอบด้วย 5 วิชา ดังนี้ 1) การตลาดในยุคดิจิทัล โดย คุณวนิดา เสร็จกิจ 2) การถ่ายภาพสำหรับตลาดออนไลน์ โดย คุณภัทรียา จันติ๊บ 3) การสร้างออนไลน์คอนเทนต์ โดยคุณวรางคณา ยันต์แดง 4) แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ โดย คุณยุทธพงษ์ สนั่นนาม และ 5) ปักหมุดธุรกิจติดดาว โดย คุณวงสุรีย์ คำจุมพล และมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกัน สามารถสร้างรายได้และดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน