พก. คว้ารางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประจำปี 2566 (TDA Award 2023)

วันนี้ (29 พ.ค. 66) เวลา 09.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม (ชั้น3) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้ารับรางวัลหน่วยงานรัฐที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ประจำปี 2566 (TDA Award 2023) ภายในงานสัมมนา เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักรู้ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ W3C หรือ World Wide Web Consortium ได้กำหนดมาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ใน 4 หลักการ คือ สามารถรับรู้ได้ (Perceivable) สามารถใช้งานได้ (Operable)สามารถเข้าใจได้ง่าย (Understandable) และ รองรับได้หลากหลาย (Robust) จัดโดย สำนักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับรางวัล

และในช่วงบ่ายผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ เข้าร่วมเสวนาแนวทางต่อยอดความสำเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) โดยมีผู้แทนหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) คนพิการทางการเห็น คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และคนพิการทางสติปัญญา เข้าร่วมการเสวนา