กปว. ร่วมบูรณาการกับ กปช. และ คปภ. ภาค 9 (สงขลา) จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย จ.สงขลา

กองทุนประกันวินาศภัยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิต และสำนักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา)จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องดุสิตา ชั้น 8 โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยการจัดโครงการบรรยายความรู้ในครั้งนี้เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทุนประกันวินาศภัยกับองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประสานความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประกันภัยให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัยในการเป็นสื่อกลาง และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธุรกิจประกันวินาศภัยในสายตาประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจประกันวินาศภัย

นอกจากนี้ทางกองทุนประกันวินาศภัย ได้เชิญนายธนาศักดิ์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “อนุญาโตตุลาการกับสำนักงาน คปภ.” และภายในงานยังมี การบรรยายหัวข้อต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ของกองทุนประกันวินาศภัย” บรรยายโดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย และนายกันตธัช ไหลประเดิมพันธ์ เจ้าหน้าที่ 2 งานคุ้มครองสิทธิ / หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ของกองทุนประกันชีวิต” บรรยายโดยนายนพพล เบี้ยวไข่มุก ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และนายกรัณย์ทัศ รักษ์ธรรมกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโส อีกทั้งยังมีการตอบข้อซักถาม เสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมฟังบรรยายภายในงาน และยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเพื่อแลกรับของที่ระลึกมากมายภายในงาน