พม. จับมือ กลาโหม พร้อมภาคีเครือข่าย เตรียมจัดมินิคอนเสริ์ตคนพิการ ภายใต้โครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง”

วันนี้ (8 มิ.ย. 66) เวลา 13.00 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นาวาอากาศเอก สุกิจ บุณย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกองดุริยางค์สำนักสวัสดิการทหาร พร้อมคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดแสดงมินิคอนเสริ์ตแสดงความสามารถด้านดนตรีของคนพิการ โดยจะมีกำหนดจัดขึ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้

จากนั้น คณะได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและรับชมการแสดงศักยภาพของน้องๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ” โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก เจ้าหน้าที่จากกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ โดยได้รับความร่วมมือในการฝึกสอนจากสำนักสวัสดิการทหาร กระทรวงกลาโหม