พม. อุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมิถุนายน 66 จ่ายเงินให้ทั่วประเทศ มากกว่า 2.29 ต่อปี

นางอภิญญา ชมภูมาศ สั่งให้มีรายงานภาษีให้กับรัฐมนตรีกระทรวงสังคมและผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยกรมสรรพากรต้องการสวัสดิการ แรกเกิดจนอายุครบ 6 ปี อยู่ในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ซึ่งจะต้องแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครองและปล่อยให้เติบโตมีพัฒนาการ พิจารณาตามวัยเป็นอนาคตข้างหน้าซึ่งจะครบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 กรมบัญชีกลางได้กำหนดการ “โอนเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ให้กับเด็กจำนวน 2,295,915 คน รวมทั้งหมด 1,456,656,600 บาท

นางอภิญญากล่าวเพิ่มเติมว่าพ่อแม่ผู้ปกครองคอยตรวจสอบการจ่ายเงินเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. เว็บไซต์กรมกิจการพลเรือนมาที่นี่ http://csgcheck.dcy.go.th
2.
แอ ปลิเคชัน “เงินเด็ก”
3. แอพพลิเคชั่น “ทางรัฐ” ดาวน์โหลดได้ที่ https://czp.dga.or.th

สำหรับผู้ปกครองที่ไม่มีสัญชาติไทยสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ แต่เด็กต้องมีสัญชาติไทย และผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ตามด้วย
– กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนที่สำนักงานเขต
– เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าสำหรับพัทยา
– ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่สถานพยาบาลหรือเทศบาล
หรือลงทะเบียนผ่านแอ ปลิเคชัน “เงินเด็ก” กำหนดให้ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันภาษาไทยของกรมการปกครองก่อน **เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้วจะต้องให้สำหรับช่วงเดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน
* *

สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนสำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการร้องขอ โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง