โครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและสถาบันทางด้านการเกษตร

ให้มีความเข้มแข็ง  กิจกรรมยกระดับผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำภูสู่สากล (แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2023)

“งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล” ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 วันที่ 12-16 มิถุนายน 2566

ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันนี้ นาย ศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาค ของจังหวัดให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

การส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมยกระดับผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำภูสู่สากล (แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2023) “งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล” ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ของจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภูจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง หลังจากต้องเผชิญปัญหาวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  จังหวัดหนองบัวลำภู  เข้าร่วมจำนวน 40 ร้านค้า ระยะเวลาในการดำเนินงาน 5 วัน ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กิจกรรม