กองทุนประกันวินาศภัยร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์งานโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน” ปี 6 จังหวัดศรีสะเกษ

นำทีมโดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยพนักงานกองทุนฯ เข้าร่วมโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน” ปี 6 ลงพื้นที่ครั้งที่ 5 ณ ชุมชนบ้านซำตารมย์ อำเภอกันทรลักษณ์
จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีนายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ คปภ. เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และ ได้รับเกียรติจากนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกสู่ชุมชน และสามารถตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของชุมชนได้ กองทุนประกันวินาศภัยดำเนินการออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัยเกี่ยวกับการชำระหนี้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัย ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ในการชำระหนี้ของกองทุนฯ ตลอดจน สร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการประกันภัย สามารถใช้การประกันภัย เป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวอย่างเหมาะสม พร้อมทั้ง มีการตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ และยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเพื่อรับของที่ระลึก อีกมากมาย ภายในงาน อีกทั้งยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ประกันภัยน่ารู้ สู่ชุมชน” โดยเชิญ นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี นายโสรัจจ์ แรกสกุลชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ นางสาวทัศนวรรณ เชาว์ดำรงสกุล หัวหน้ากลุ่มกำกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสำหรับบุคคล มาให้ความรู้ในหัวข้อเสวนาดังกล่าว